Navigace

Obsah

Kino Panorama Klimkovice

 

Historie budovy

 • r. 1932: Z iniciativy členů a příznivců DTJ a s plným finančním zabezpečením a garancí, byla v roce 1932 úspěšně ukončena stavba nové budovy, postavené "na zelené louce“. Stavba byla realizována podle projektu místního stavitele Ing. Pavla Dubiny (*1888). Byla majetkem Sociálně demokratické strany a DTJ v Klimkovicích a sloužila převážně pro spolkovou činnost dělnických organizací ve městě. Ve vnitřních prostorách budovy byl sál s jevištěm a klubovny, dále zde byla i restaurace. Sál sloužil především k pořádání různých společenských a kulturních akcí, byla zde i divadelní scéna a místo pro veřejná cvičení členů DTJ.
 • období 1938 až 1945: v období německé okupace a v letech II. světové války byly všechny organizace, spolky i politické strany ve městě rozpuštěny a jejich činnost byla německou okupační správou zakázána. Výjimkou nemohla být samozřejmě ani DTJ. Budova tedy v tomto období svému účelu nesloužila. Němci ji přejmenovali na „Turnhalle“ (Tělocvična) a její využívání bylo pouze pod kontrolou německého vedení města.
 • období 1945 až 1948: po skončení světové války v roce 1945 dochází k rychlé obnově činností dělnické tělovýchovy a DTJ v Klimkovicích. Plně se obnovuje původní využití Dělnického domu, jehož správu má ve svých rukou organizace DTJ. Sál zas ožívá ochotnickým divadlem, cvičením všech složek DTJ a jsou zde pořádány i další společenské akce. Z finančních prostředků, které po válce našemu městu poskytlo hlavní město Praha, byly pro vybavení inventáře Dělnického domu zakoupeny nové stoly a židle.
 • období po r. 1948: po politickém převratu v únoru 1948 je v dalších letech činnost DTJ zrušena, a to v souvislosti se vznikem tzv. “jednotné tělovýchovy“ v celé tehdejší ČSR. Tělovýchovná a sportovní činnost vč. majetkového vybavení byla převedena do tělovýchovné jednoty (TJ) Sokol Klimkovice, která se stala jedinou tělocvičnou organizací ve městě.
 • r. 1952: V orgánech vedení města Klimkovic byl projednán a schválen záměr pro přestavbu celého objektu Dělnického domu na kulturní dům. K realizaci tohoto záměru ale ani v dalších letech nedošlo. Budova vč. pozemku byla z majetku města převedena na nově zřízenou okresní pobočku Osvětové besedy v Klimkovicích. Budova však zůstala víceméně několik let bez provozního využití. Ve druhé polovině padesátých let minulého století se situace změnila prosazením záměru přestavby objektu na panoramatické kino, především proto, že filmová produkce v sále místní sokolovny (kino Světozor, kde se promítaly filmy už od roku 1924) byla technicky i provozně značně zastaralá. Na přestavbě Dělnického domu na panoramatické kino se podílel i místní rodák Radim Ulmann, podle jehož návrhu byl realizován interiér nového kinosálu. Rekonstrukce a přestavba budovy byla ukončena na sklonku roku 1958. Slavnostní zahájení provozu nového kina, které dostalo název „Panorama“, se uskutečnilo 23. prosince 1958. Bylo to kino vybavené moderní promítací technikou tzv. “širokoúhlé projekce“ (po ostravském kině Vesmír bylo v regionu druhým kinem s touto technikou).
 • 14. březen 1961: budovu postihla dosud největší provozní havárie. Po nedávno provedené rekonstrukci budovy došlo ke zřícení části hlavní obvodové stěny na severní straně objektu, ze strany dnešní ulice Palackého. Oprava byla provedena velice rychle ještě v průběhu téhož roku. V hledišti kinosálu však musela být ubrána celá první řada sedadel, čímž se snížila původní projektovaná kapacita kina (zůstalo jen 18 řad). Rovněž byl při opravě havárie nově rekonstruován prostor jeviště za promítacím plátnem.
 • r. 1971: v budově byla zřízena nová kotelna na tuhá paliva a s ní současně i instalace ústřední vytápění s rozvody tepla do celého objektu. (Kotelna byla v roce 2000 rekonstruována a přeměněná na plynovou.) Investiční náklady na tyto úpravy zajišťovalo vedení města.
 • r. 1980: byly provedeny úpravy v interiéru vlastního kinosálu, když byla v hledišti provedena výměna akustického obložení i výměna sedadel.
 • r. 1989: byla zahájena první etapa modernizace promítacích strojů umístěných v promítací kabině kina. Technicky zastaralé promítací přístroje byly nahrazeny moderními promítacími stroji řady MEO s usměrňovači. V rámci modernizace bylo technické vybavení kina dále doplněno o nový moderní diaprojektor. Další etapa modernizace promítací techniky byla pak ukončena až v roce 2003, a to provedením výměny navíjecího a odvíjecího zařízení.
 • r. 1994: Provoz vlastního kina i celého objektu zajišťuje město Klimkovice, v jehož majetku je budova i s pozemkem. Došlo ke zrušení jednotných kulturních středisek (JKS), které z dřívějších let převzaly činnosti organizací Osvětových besed. Budova má kromě kinosálu a dalších provozních a obslužných místností ještě v suterénu upraveny prostory, které jsou v současnosti využívány k činnosti místní organizace DTJ Klimkovice. V suterénu je rovněž i domovnický byt. Financování celoročního provozu celého objektu zajišťuje plně ze svého rozpočtu město Klimkovice.
 • r. 1995: provedena oprava střechy celého objektu, oprava vnější fasády kina a instalace nového reklamního nápisu „KINO“, a to na vstupním průčelí budovy. V zadní části objektu byla provedena adaptace přízemních místností se zřízením samostatného přístupu do prostor klubovny DTJ. Klubovní místnosti s příslušenstvím jsou zde již od roku 1994 hlavním sídlem znovuobnovených činností spolku Dělnické tělocvičné jednoty (DTJ) v Klimkovicích.
 • r. 2006: v budově byla provedena komplexní rekonstrukce a modernizace sociálního zařízení.
 • r. 2013: zastupitelstvo města po cca roce a půl jednání rozhodlo o uvolnění částky 200.000,-Kč na digitalizaci kina systémem e-cinema. Tato byla nevyhnutelná, protože se již téměř přestaly vyrábět klasické filmové 35mm filmové pásy, ze kterých se u nás promítalo neuvěřitelných 55 let.
 • r. 2017: S přispěním milionové dotace ze Státního fondu kinematogafie byla provedena digitalizace kina systémem D-cinema. V rámci této zásadní změny proběhla i významná rekonstrukce jeviště, které se tak přiblížilo profesionálním prknům, která znamenají svět.
 • r. 2019: S příspěním čtvrtmilionové dotace ze Státního fondu kinematografie bylo zrekonstruováno hlediště - nová podlahová krytina a nové čalounění původních sedadel z roku 1977. Byla zcela opravena zadní zídka v hledišti a dovnitř byl ukryt pozdrav příštím generacím. Od tohoto roku návštěvníky v sále kina vítá grafika navozující atmosféru 50 let.