Obsah

Zpravodaj města a lázní Klimkovic

Zpravodaj vydává Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz, evidován Ministerstvem kultury ČR pod ev. číslem MK ČR E 10190. Inzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz, tel. 556 420 005 – Barbara Nováková. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků. Náklad 2000 ks. Distribuce zdarma do klimkovických domácností (1 číslo popisné = 1 zpravodaj).

 

 

 

Zásady pro vydávání Zpravodaje města a lázní Klimkovic

Datum schválení: 30. 10. 2019

Účinnost od 30. 10. 2019 - neomezená

Útvar zodpovědný za aktualizaci a změny: Kulturní a informační středisko Klimkovice

 

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Zpravodaj města a lázní Klimkovic (dále jen Zpravodaj) vydává město Klimkovice jako periodický tisk 11x (jedenáct krát) ročně podle uveřejněného harmonogramu uzávěrek a termínů distribuce.
 2. Zpravodaj slouží k uveřejňování pro občany důležitých záležitostí projednávaných orgány města, informuje o práci městského úřadu, zastupitelů, společenském, kulturním a sportovním dění ve městě, apod.
 3. Zpravodaj neslouží k výkonu práv fyzických a právnických osob, která mohou uplatňovat prostřednictvím příslušných právních předpisů, prostřednictvím příslušných podání, využitím příslušných postupů, účastí na jednání příslušných orgánů, apod.
 4. Zpravodaj poskytuje objektivní a vyvážené informace týkající se města. Vydavatel má právo na redakční úpravu vydávaného Zpravodaje.
 5. Práva a povinnosti vydavatele a dalších fyzických a právnických osob souvisejících s vydáváním Zpravodaje se řídí zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), v rozhodném znění, případně dalšími právními předpisy České republiky.
 6. Zpravodaj zpracovává redakce - Kulturní a informační středisko Klimkovice, včetně jeho obsahu, přičemž se řídí příslušnými právními předpisy a těmito zásadami.  Nadřízeným a odvolacím orgánem redakce je Rada města Klimkovic.

 

Článek 2

Uveřejňování příspěvků

 

 1. Redakce primárně přijímá příspěvky městského úřadu a jeho odborů, města a jeho organizačních složek a příspěvkových organizací, spolků a institucí působících na území města i občanů města. Dále je možné otisknout i všeobecné nekomerční příspěvky týkající se životního prostředí, bezpečnosti, sociálního poradenství, případně další příspěvky odpovídající zásadám pro vydávání Zpravodaje a jeho účelu.
 2. Podmínkou uveřejnění příspěvku ve zpravodaji je jeho objektivita, která zahrnuje jeho správnost (přesnost), transparentnost (uvádění pramenů) a věcnost (absence vlastních hodnocení).
 3. Příspěvky budou uveřejňovány v přiměřeném rozsahu, dotčená osoba má právo přiměřeně reagovat ve stejném vydání Zpravodaje, stejně jako zastupitel dle čl. 11a tiskového zákona.  
 4. Příspěvky hanlivé, pomlouvačné, vulgární, apod. nebudou ve Zpravodaji uveřejňovány.
 5. Ve Zpravodaji nebudou uveřejňovány příspěvky, u nichž není možné ztotožnit osobu přispěvatele (anonymní příspěvky), včetně skutečného kontaktu na přispěvatele (adresy, elektronické adresy nebo telefonního čísla), který slouží k ověření původu příspěvku. Příspěvky se uveřejňují zásadně s uvedením jména fyzické osoby nebo názvu právnické osoby a jména fyzické osoby, která ji zastupuje.
 6. Příspěvky politických stran a hnutí budou uveřejňovány pouze jako placená inzerce v rozsahu max. 1 strany A4 na jedno vydání Zpravodaje. V rámci předvolebních kampaní jen v případě, že zákon toto uveřejnění umožňuje.
 7. Inzerce fyzických či právnických osob bude zpoplatňována podle aktuálního ceníku schváleného radou města. Objem inzerce nepřesáhne 1/3 objemu Zpravodaje, o prioritě zařazení inzerce rozhoduje redakce, a to podle data přijetí inzerce.
 8. V případě vyhlášek, směrnic, či obsáhlých textů bude po dohodě s přispěvatelem uveřejněna pouze informace s odkazem na úplné znění materiálu v jiném informačním kanálu, např. na webových stránkách města.

 

 

Jaroslav Varga                                                                                         Bc. Lukáš Lyčka

starosta                                                                                                   místostarosta