Obsah

Hospodářská a hospodyňská škola

Adresa

Komenského 215
74283 Klimkovice

GPS: 49° 46′ 55.087″N  18° 8′ 10.123″E

zobrazit v mapě
Budova Hospodářské školy se nikdy ve své dlouhé historii nezpronevěřila svému poslání. Chceme-li si ve stručnosti připomenout vznik a historii školy, musíme se vrátit do 19. století.

Hospodářská a hospodyňská škola

 

Vzpomeňme jednoho z památných táborů slezského lidu na Ostré Hůrce v roce 1869, kde jménem 15 000 účastníků promluvil, kromě jiných řečníků, také Josef František Lhotský, pokrokový rolník z Hlavnice na Opavsku a jiní řečníci, kteří oprávněně volali po zřízení České odborné rolnické školy ve Slezsku pro výchovu rolnického dorostu – selských synků, kteří byli předurčeni pro hospodaření na svých převážně českých zemědělských usedlostech, čili gruntech. Tento požadavek byl vzat také do rezoluce na známém Shromáždění slezského lidu v r. 1887 ve Slavkově u Opavy.

Určitého zadostiučinění se dostalo slezským zemědělcům české národnosti až v r. 1901, kdy byl v Opavě otevřen půlroční zemědělský kurz, který byl znám pod názvem Škola Kamberského, a který byl v r. 1907 zrušen – prostě pro českou, i když odbornou školu, nebylo v Opavě místa.

Koncem minulého století bylo rovněž voláno po praktickém vzdělávání dívek ze selských usedlostí, a tak po překonání četných překážek a finančních potíží se podařilo Lidumilnému a vzdělávacímu spolku žen a dívek českých ve Slezsku založit v r. 1902 první slezskou hospodyňskou školu v Kateřinkách u Opavy, kterou v r. 1907 převzala do své správy Ústřední hospodářská společnost v Opavě (ÚHS). Ale i ona se na nátlak německých živlů musela z Kateřinek vystěhovat.

Zájem o zřízení Hospodářské a hospodyňské školy měly obce Kylešovice, Jaktař, Otice, Háj ve Slezsku, ale také tehdy jako jediné české město ve Slezsku - Klimkovice, které zřízení obou škol nejen uvítalo, ale slíbilo i ÚHS morální i hmotnou podporu, což se také stalo.

Konečné rozhodnutí o zřízení Hospodářské školy v Klimkovicích padlo v  r. 1908. Byl vytvořen 11členný stavební výbor, v němž byli zastoupeni starostové a rolníci z okolních obcí (MVDr. R. Resner a ředitel školy J. Hradil) pod vedením předsedy ÚHS v Opavě Františka Josefa Zíky ze Štítiny, kterého je možno pokládat za zakladatele školy.

Se stavbou školy bylo započato položením základního kamene 26. září 1909 a díky velké obětavosti a píli slezských rolníků byla stavba školy za 11 měsíců ukončena. Dne 27. října 1910 byla provedena kolaudace a již za týden, tj. 3. 11. 1910, bylo v nové školní budově zahájeno vyučování. Slavnostní otevření Zimní hospodářské školy (ZHŠ) bylo za účasti veřejných činitelů a několika set zemědělců ze širokého okolí v neděli 14. 5. 1911.

ROK 1911 – z Kateřinek byla přeložena do Klimkovic jednoroční Hospodyňská škola. V Klimkovicích byla až do r. 1949, kdy byly hospodyňské školy celostátně zrušeny. Nutno připomenout další významnou událost, a to železniční spojení Klimkovice - Svinov, což mělo významný podíl na rozvoji obou škol.

První ředitelkou byla Olga Hermanová – Solfronková (1911 – 1928), pak Antonie Rosolová (1928 – 1938) a poslední ředitelkou byla Anna Straková (1945 – 1949). Kromě výuky (596 absolventek) vykonala Hospodyňská škola kus poctivé práce na venkově početnými přednáškami a kurzy pro ženy a dívky. Tato její záslužná a osvětová práce byla přerušena pouze obdobím I. a II. světové války.

K absolventkám HŠ také patřila spisovatelka Jarmila Glazarová (1917 – 1934). Podle jejich slov prožila v Klimkovicích nejkrásnější léta svého života. Naše město se stalo dějištěm dvou románů – Roky v kruhu a Vlčí jáma (dílo bylo zfilmováno, hlavní roli ztvárnila Jana Brejchová).

Zimní hospodářská škola byla původně s jedním zimním vyučovacím během (15. 10. – 15. 4.), kde žáci starší 15ti let byli kromě odborného teoretického a praktického vyučování také cvičeni v pracích dřevařských (kolařských), sedlářských a v košíkářství. Prvním ředitelem ZHŠ byl Ignác Frgala (1909 – 1920). V roce 1914 – 1918 byla výuka přerušena a ve škole byla umístěna vojenská nemocnice.

Rok 1921 - změna názvu školy na Státní odborná hospodářská škola. Již 2 zimní vyučovací běhy, z ÚHS přešla do správy Ministerstva zemědělství.

Rok 1929 - 20. výročí školy – založen Spolek absolventů (Jan Stareček). Po převzetí školy do státní správy a po celou dobu první republiky patřila ke školám  nejlépe vybaveným a stala se tak  střediskem zemědělského pokroku pro široké okolí, a to zejména po zřízení Zemědělské poradny v r. 1932 – ředitelem byl v této době František Krikshofer.

Rok 1934   -    25. výročí školy – Hospodářská výstavka – shromáždění absolventů obou škol za účasti veřejnosti ze širokého okolí  -  více než 500 účastníků z Frýdecka, Bílovecka, Opavska i Hlučínska.. Ředitelem školy byl Ing. Alois Doležel (1928 – 1938).

Období 1938 – 1945 - zrušeny Němci obě české školy v Klimkovicích a zřízena DEUTSCHE LANDWIRTSCHAFTLICHE  SCHULE, od r. 1944 vojenský lazaret. Válečnými událostmi bylo vnitřní zařízení školy téměř úplně zničeno včetně pedagogické dokumentace a archívu školy.     

Rok 1945 - Přichází konec II. světové války a nemalou zásluhu na otevření české hospodářské  a hospodyňské školy měli ředitel Ing. Karel Běhounek a ředitelka Anna Straková (1945 -49). Na obou školách bylo zahájeno vyučování ještě v r. 1945.

V letech 1949 – 51 byl ředitelem školy Ing. Ludvík Munk (1949 – 51) a v letech 1951 – 56 Ing. Isidor Hrabec.       

Rok 1959 - bylo vzpomenuto 50. výročí školy. Ředitelem tehdejší Zemědělské mistrovské školy byl RNDr. Vladislav Krejčí (1957 – 1967).

Poté po každém desetiletí byla připomenuta jednotlivá výročí školy vždy setkáním bývalých pracovníků a absolventů školy, výstavkami ovoce a zeleniny a jinými kulturně společenskými akcemi – např. výstavou obrazů malířky Heleny Salichové.

Rok 1969 - otevření Zemědělského odborného učiliště, ředitelem Ing. Jiří Lichý (1969 – 81).

Rok 1999 - vzpomenuto nejen 90. výročí školy, ale i 30. výročí učiliště dvoudenním programem a Dnem otevřených dveří. K vzácnějším účastníkům setkání absolventů patřil p. František Klein ze Staré Vsi u Bílovce, který absolvoval Zimní hospodářskou školu v r. 1928 a dvě 84leté absolventky Hospodyňské školy z r. 1935. Ředitelem školy byl v této době Ing. Vladimír Hrabal (1991 – 2002).

Rok 2002 - dochází ke sloučení místního zahradnického a zemědělského učiliště v čele s Ing. Jiřím Bártou (2002 – 2009).

Rok 2005 - končí poslední absolventi zemědělských učebních oborů. Škola se začíná specializovat na zahradnické a potravinářské obory. V roce 2006 se mění název školy na Střední škola odborná a speciální, Klimkovice, příspěvková organizace.

Na  závěr  je možno říci, že z tohoto stručného výčtu nejdůležitějších událostí z historie zemědělského školství v Klimkovicích, se téměř za celou dobu svého trvání zemědělská škola nezpronevěřila svému původnímu poslání – VYCHOVÁVAT ZÁKLADNÍ KVALIFIKOVANÉ PRACOVNÍKY pro naše zemědělství a věříme, že tomu tak bude i nadále v současných nezemědělských učebních oborech.

 

Ing. Jiří Lichý, bývalý ředitel školy